استرابورد کد 707

خیابان 17 شهریور تقاطع خیابان عنصری - ضلع شمال شرقی