استرابورد کد 710

ابتدای بزرگراه غدیر به سمت بزرگراه بابانظر