استرابورد کد 715

بزرگراه سلسله الذهب - بعد از عوارضی- ورود به مشهد - سازه اول