استرابورد کد 716

بزرگراه سلسله الذهب - بعد از عوارضی - ورود به مشهد - سازه دوم