استرابورد کد 722

بلوار فرودگاه به سمت میدان 15 خرداد - سازه پنجم