استرابورد کد 730

تقاطع خیابان جمهوری و خیابان کوشش ( چهارراه گاراژدارها) ضلع شمال غربی