استرابورد کد 802

میدان سعدی ضلع شمالی- دید از دور میدان سعدی