استرابورد کد 805

تقاطع خیابان پاسداران و خیابان امام خمینی - سه راه دارائی