استرابورد کد 814

میدان 15 خرداد ( ضد ) - ضلع شمال غربی