استرابورد کد 825

خیابان کوهسنگی - سه راه الندشت ضلع شمال شرقی به سمت بوستان کوهسنگی