استرابورد کد 906

بلوار وکیل آباد حد فاصل هاشمیه و کوثر جنب ایستگاه - غرب به شرق