استرابورد کد 907

بلوار وکیل آباد خروجی هفت تیر - غرب به شرق