استرابورد کد 911

بلوار وکیل آباد قبل از پل مهندس پرتویی( غرب به شرق ) - سازه پنجم