استرابورد کد 918

بلوار صارمی میدان هنرستان - ضلع شمال غربی