استرابورد کد 926

تقاطع بلوار پیروزی و هنرستان - ضلع غربی