استرابورد کد 952

بلوار وکیل آباد روبروی وکیل آباد 64 –غرب به شرق