استرابورد کد 960

بلوار پیروزی - میدان سلمان-ضلع شمال غربی