واحد بازاریابی و فروش

استراتژی شرکت عرفا بر مبنای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) می باشد. بر این اساس حفظ مشتریان، سودآوری و اکتساب مشتری اولویت برنامه کاری این واحد است.

در این بخش پیوند گروه های هدف مثل مدیران محصول، مدیران تبلیغات و دپارتمانهای روابط عمومی برای تضمین یکپارچگی کامل فرآیند با محصولات پیشنهادی برقرار می شود و راههای ارایه خدمات صحیح به مشتریان و تعیین استراتژی فعالیت ارتباط با مشتریان مورد بررسی قرار می گیرد.

فرآیند مدیریت بازاریابی عرفا بر تجزیه و تحلیل ضرورت های بازار و انتخاب مناسب بازارهای هدف برای شناسایی محیط پیرامونی و کسب رضایت مشتریان استوار است. این واحد وظیفه هماهنگی بین مدیریت های تبلیغات، تحقیقات و پژوهش و فروش را بر عهده دارد.